Privacy Policy

Privacy Policy

Personal data of persons located on this website are processed for a purpose which is predefined in accordance with  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, law 18/2018 Z . from. on the Protection of Personal Data and on amendments to certain acts. For more information, visit https://www.ucm.sk/sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/.
 
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto webovej stránky sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na https://www.ucm.sk/sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/.